Vindkraft och naturmiljön

Vindkraft är en ren, koldioxidfri energikälla, men dåligt lokaliserade vindkraftverk kan skada miljön. Kollisionsrisk för fåglar och fladdermöss är en välkänd miljöpåverkan, men annan påverkan på känsliga biotoper och arter kan också vara viktig.

EnviroPlanning tillhandahåller specialistkunskaper om vindkraftsverks påverkan på naturmiljön och erbjuder även naturinventeringar, inklusive fågelinventeringar samt uppföljningsstudier för vindkraftprojekt.

Kontaktperson