Vattenundersökning

Vi utför vattenprovtagning i både sjöar och vattendrag.

Kiselalger
Kiselalger är goda indikatorer för vattenkvalitén och många bedömningar av sjöar och vattendrag är baserade på förekomsten av kiselalger. Genom att göra en analys av kiselalger kan man få reda på om en vattenförekomst är påverkad av försurning, lättnedbrytbar förorening eller näringsämnen.
Vi utför kiselalgsprovtagning enligt standardiserad metod och har stor erfarenhet av sådana projekt.

Metaller i vattenmossa
Genom att placera ut vattenmossa i vatten kan man få en bild av hur metallhalterna är i vattendraget. Vi utför provtagning och skickar mossan på analys för att sedan presentera resultaten i en rapport. Detta är en förhållandevis smidig metod för att få ett mer representativt provresultat och inte ett momentant värde.

Bottenfauna
Bottenfauna är en god indikator på vattnets miljö. Genom att analysera bottenfauna kan man med hjälp av olika index spegla tillståndet vad gäller t.ex. försurning, övergödning, föroreningar och förändringar i vattenmiljön. Vi utför provtagning av bottenfauna enligt standardiserade metoder. 

Makrofyter
Makrofyter (undervattensväxter) har en viktig roll i ekosystemen i sjöar och vattendrag. Förutom att de stabiliserar bottnen och motverkar grumlighet i vattnet är de också en viktig livsmiljö för olika arter. Många makrofyter är idag hotade på grund av olika typer av mänsklig påverkan, och det är därför intressant och viktigt att undersöka undervattensfloran i sjöar och vattendrag för att få en bild av vattenförekomstens kvalitet och struktur.

EnviroPlanning kan erbjuda inventering av makrofyter samt även särskilt artinriktade inventeringar, som till exempel inventering av den fridlysta arten knölnate (Potamogeton trichoides).
 

Kontaktperson