Restaurering av vattendrag och sjöar

Mänsklig exploatering har under lång tid påverkat många vattendrag i den utsträckning att de inte längre uppfyller samma ekologiska funktion som de tidigare gjort. Till exempel har vattendragens form och djup ändrats och många lekbottnar försvunnit. Ofta går det att återställa en funktionell miljö genom att fysiskt ändra miljön, till exempel med hjälp av erosionsskydd, att återföra upprensade stenar och genom att lägga ut lämpligt bottensubstrat i vattendragen.

EnviroPlanning har kunskap och erfarenhet av att genomföra all typ av restaurering i vattendrag och sjöar. Vi kan hjälpa dig med restaurering, kartläggning av vandringshinder och fellagda trummor, att skapa lämpliga bottnar för lekande fisk med mera.