Prövningar miljöbalken, tillståndsärenden

Stora projekt som exempelvis detaljplaner, nya väg- och järnvägsprojekt, vindkraftsetableringar mm kan i många fall innebära behov av tillståndsprövning enligt miljöbalken. Det kan bland annat handla om tillstånd till vattenverksamhet, Natura 2000-tillstånd eller tillstånd till miljöfarlig verksamhet. EnviroPlanning har lång och gedigen erfarenhet av att hantera tillståndsprövningar och vi kan hantera hela processen, från projektidé till erhållet beslut från prövande myndighet. Exempel på ingående handlingar som vi har erfarenhet av att upprätta:

  • Ansökningshandling
  • Teknisk beskrivning
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Kontrollprogram
  • Samrådshandling

Kontaktperson