Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) utförs enligt Svensk Standard för att klassificera naturområden med utgångspunkt i deras naturvärden. Bedömningen görs i första hand utifrån vilka arter (eller artgrupper) som finns i området, t.ex. med utgångspunkt i tidigare genomförda inventeringar. Utöver förekomsten av arter bedöms möjligheten för arter att etablera sig i området med utgångspunkt i vilka lämpliga biotoper som finns.

EnviroPlanning har erfaren personal som utför naturvärdesbedömningar såväl på land som i vatten.

Kontaktperson