Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventeringar (NVI) kartlägger vilka naturvärden som finns inom ett område. Det är nödvändig kunskap för att inför exploatering och fysisk planering kunna göra avvägningar med hänsyn till naturmiljön. NVI utgör även underlag vid tillståndsansökningar och vid prioritering av naturvårdsinsatser. 

EnviroPlannings erfarna konsulter kan utföra NVI enligt SIS standard både på land och i vatten. Med en väl utförd NVI tidigt i processen undviker du kostsamma och oförutsedda förseningar i ett senare skede av ditt projekt.

Vad ingår i inventeringen?

En NVI utformas och anpassas inom ramen för standarden efter de behov du som kund har. Det innebär att inventeringen kan utföras med olika detaljeringsgrad och med olika tillägg. Tillägg kan exempelvis vara inventering av:

  • Generella biotopskydd (åkerholmar, stenmurar, alléer, m.fl.)
  • Värdeelement såsom skyddsvärda träd eller lekvatten för groddjur
  • Fördjupade artinventeringar
  • Kartering av Natura 2000-naturtyper

Inom ramen för naturvärdesinventeringen kan vi även hjälpa dig med:

  • Analys av ditt projekts påverkan på identifierade naturvärden
  • Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder
  • Förslag på alternativ exploatering
  • Förslag på skötselplaner

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktperson