Miljöspecialist

Miljöspecialist infrastruktur- och exploateringsprojekt

Vi arbetar på flera olika nivåer som miljöspecialister i både stora och små infrastrukturprojekt. Vi kan agera både med spetskompetens inom t ex barriäreffekter av infrastruktur, frågor som rör värdefull växtlighet eller fiskvandring i vattendrag. Vi kan även arbeta som generalister och handskas med många olika frågor inom miljöområdet. Vår långa erfarenhet av att kombinera ekologi, naturvård och biologisk byggledning som miljöbyggledare vid stora entreprenader gör att vi har kompetens att agera rådgivare i allt från planeringsverksamhet till investeringsuppdrag.

Vi arbetar ofta som beställarestöd vid anpassning av väg- och järnvägsanläggningar till landskapets olika förutsättningar i planskeden Vägplan eller Järnvägsplan.Vi erbjuder även tjänst som beställarestöd på beställarens arbetsplats. Vanliga arbetsuppgifter är att stödja i olika utrednings- och lokaliseringsskeden, inom fastighetsexploatering, översiktsplanering eller i detaljplaneprocessen.

Vi kan stödja med att granska förfrågningsunderlag avseende hur väl miljöåtgärder är beskrivna, deras genomförbarhet i byggskedet och om de är så kallat kalkylerbara.

 

Kontaktperson