Miljöinventering av byggnader

Behöver ni hjälp med miljö-/materialinventering inför rivning, renovering eller ombyggnation?

I många byggnader finns miljöförstörande ämnen som är farliga både för människor och miljö. I äldre byggnader från 1950-, 1960 och 1970-talet finns det stor risk att ämnen som exempelvis asbest och PCB förekommer. När dessa byggnader rivs finns det risker för både hälsa och miljö. Detta regleras bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och i förordningen om PCB (2007:19). Exempel på andra varuslag som kan förekomma i byggnader är klorparaffiner, freoner, bromerande flamskyddsmedel, PAH och joniserande strålning.

Omfattningen av en miljö-/materialinventering beror på flera faktorer; bland annat vilket årtal byggnaden är uppförd och hur mycket bakgrundsinformation som finns att tillgå.

Vårt erbjudande

  • Våra konsulter kartlägger farliga ämnen och material i byggnaden
  • Okulär besiktning samt provtagning av material 
  • Rapport som innefattar beskrivning, fotodokumentation, mängdning, provtagning samt rekommendationer om hur materialet ska hanteras

Kontaktperson