Miljöcertifiering byggnader

Ökade krav på låg energianvändning och mindre miljöpåverkan inom bygg- och fastighetsbranschen gör att fler väljer att miljöcertifiera sina byggnader. En miljöcertifiering blir dessutom ett tydligt ramverk att arbeta utifrån och är en kvalitetssäkring då den är tredjepartsgranskad.

EnviroPlannings konsulter har erfarenhet och gedigen kompetens inom välkända miljöcertifieringssystem på marknaden som exempelvis Svanen, LEED (BD+C & O+M) och Miljöbyggnad. Våra konsulter är Certifierade Miljöbyggnadssamordnare, Diplomerade Svanensamordnare samt LEED Accredited professional och har erfarenhet av att arbeta i olika typer av uppdrag och i alla skeden.

Vad innebär miljöcertifiering av byggnader?
En miljöcertifierad byggnad ger ett mervärde för den som vistas i byggnaden genom att skapa en hälsosam och trivsam inomhusmiljö. En miljöcertifiering är synonymt med kvalitét, ökad resiliens och maximerar fastighetens potential över tid. Det hjälper även till att stärka det egna varumärket, minskar driftkostnaderna samt möjliggör för gröna bolån.

Vårt erbjudande:

 • Vi närvarar och hjälper er att kvalitetssäkra hela processen och stöttar er i allt från tidigt skede till färdig byggnad. 
 • Vi kan hantera dialogen med samtliga discipliner i ett byggprojekt och med vår erfarenhet vet vi hur man undviker fallgropar.
 • Vi kan genomföra en förstudie i syfte för att identifiera vilket system som passar er bäst.

Miljöcertifieringssystem

Svanenmärkta byggnader
Svanen är nordisk miljömärkning och Miljömärkning Sverige AB arbetar på regeringens uppdrag. Svanen är en välkänd och respekterad miljömärkning och ställer bland annat höga miljö- och hälsokrav på material och kemiska produkter. För att uppnå en Svanenmärkt byggnad behöver man uppfylla 41 obligatoriska krav samt 15-17 valbara poängkriterier.

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av att arbeta med Svanenmärkta byggprojekt. Vi har Diplomerade Svanensamordnare som stöttar och kvalitetssäkrar genom hela processen, allt från ansökan till färdig byggnad.

Exempel på insatser vi hanterar i ett Svanenprojekt:

 • Ansökningshandlingar
 • Riskbedömningar
 • Granskning av handlingar
 • Sammanställa PM
 • Projektering
 • Produktion
 • Miljöronder/egenkontroller med fokus Svanen
 • Materialgranskning
 • Slutskede

Vill ert företag ta fram en egen Svanenlicens och marknadsföra er med Svanen kan vi även bistå er i den processen. Läs mer om Svanenmärkta hus. https://www.svanen.se/hus

LEED (Leading Energy and Environmental Design)
LEED är ett av världens största miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED är ett amerikanskt certifieringssystem och utgår från sju områden för att främja ett hållbart byggande. En LEED certifiering tar förutom byggnadens prestanda exempelvis hänsyn till vattenbesparande åtgärder, biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt närhet till kollektivtrafik. En LEED certifiering består av både obligatoriska kriterier samt valbara poängkriterier. För LEED finns det fyra betygsnivåer; Certifierad, Silver, Guld eller Platina.
Vi har certifierade LEED AP konsulter (BD+C) som har erfarenhet från flertalet LEED projekt (BD+C och O&M).

Exempel på insatser vi hanterar i ett LEED-projekt:

 • Tidigt stöd i processen; tar fram scorecard för att se vilken nivå ert projekt har möjlighet att nå.
 • Projektanmälan
 • Projektering
 • Produktion
 • Slutskede
 • Vi hjälper er att guida samtliga discipliner, samlar in underlag och slutredovisar till USGBC.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett tredjepartsgranskat, svenskt certifieringssystem för miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad är ett välkänt system på den svenska marknaden och går att applicera på de flesta byggnadstyper. Certifieringssystemet utgår från 16 obligatoriska miljöindikatorer som bedömer byggnaden inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad har tre olika betygsnivåer: Brons, Silver och Guld.

Miljöbyggnad Brons når projektet genom att följa lagkrav eller existerande rekommendationer, med den skillnaden att allt måste dokumenteras för att visa att man verkligen gjort detta.

Miljöbyggnad Silver når byggnaden genom att prestera en bra bit över brons-nivå.

Miljöbyggnad Guld visar på en hög nivå och kräver att projektet redan tidigt arbetar efter ställda kriterier.

Våra konsulter är certifierade Miljöbyggnadssamordnare och har god erfarenhet från flera Miljöbyggnadsprojekt för både preliminär certifiering och verifiering.

Exempel på insatser vi hanterar i ett Miljöbyggnadsprojekt:

 • Tidigt stöd i processen; hjälper till att sätta rätt betygsnivå utifrån projektets förutsättningar.
 • Projektering
 • Granskning av handlingar
 • Produktion
 • Guidar och följer upp med samtliga discipliner.
  Hanterar hela ansökningsprocessen hos SGBC till godkänd certifiering. 

Kontaktperson