Landskapsekologisk planering

Vår natur blir mer och mer fragmenterad. Livsmiljöer minskar i omfattning, samband bryts upp och biotoper isoleras. Därför är det viktigt att ta hänsyn till både småskaliga och storskaliga samband vid allt samhällsbyggande. Flera regeringsuppdrag om hur vi ska få till en fungerande Grön Infrastruktur har därför lanserats.

EnviroPlanning har lång erfarenhet av att sammanställa och analysera storskaliga samband för både enskilda projekt som exempelvis vindkraftparker och vägar/järnvägar men också för hela kommuner/län och samband på nationell nivå. Här kan vi också bidra till att säkerställa att hänsyn tas till hela landskapet som en summa av landskapets form, bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer. Med den breda kompetens som finns inom företaget kan vi också hjälpa till med nästa steg, att planera för att bevara och stärka de samband och miljöer som identifieras i analyserna. Det här är en viktig del av en modern, uthållig samhällsplanering för alla aktörer i landskapet.

 

Kontaktperson