Läkemedel i miljön

Läkemedelsrester som utsöndrats från våra kroppar når miljön genom en oavbruten tillförsel från avloppsvatten och reningsverk. Andra källor till spridning är exempelvis veterinärmedicin, spridning av slam från reningsverk på jordbruksmark och felaktigt hanterande av oanvända läkemedel.  Trots att nivåerna i miljön i Sverige är låga, så finns det risk att vattenlevande djur och växter påverkas av den kontinuerliga exponeringen. Vissa läkemedel, som hormoner, kan dessutom ge effekt redan vid mycket låga koncentrationer. Andra läkemedel, som antibiotika, kan leda till uppkomst av antibiotikaresistent bakterier i miljön.

Vi hjälper er:
- Utforma informationsunderlag och utbilda kring frågor som rör läkemedel i miljön
- Utföra miljöriskbedömningar av läkemedel