Klimatberäkning och klimatstrategi

EnviroPlannings konsulter kan hjälpa er att utföra en klimatberäkning för att visa byggnaders klimatpåverkan. Klimatberäkningen kan användas som ett beslutsunderlag för att ta fram klimatstrategier i företaget.  Vi tar även fram den klimatdeklaration som ska rapporteras till Boverkets register inför slutbesked.

Vad är en klimatdeklaration?
Att ta fram en klimatdeklaration är sedan 2022 ett lagkrav för nya byggnader. Klimatdeklarationen ska skickas in till Boverket för att projektet ska få sitt slutbesked. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från nya byggnader som uppförs. Klimatberäkningen tillför kunskap om klimatpåverkan från byggprocessen så att det är lättare att ta fram en åtgärdsplan på hur framtida byggprocesser kan minska sin klimatpåverkan.

I dagsläget finns inga gränsvärden att förhålla sig till eller krav på maximal tillåten klimatpåverkan. Det finns ett förslag från Boverket att gränsvärden ska införas i reglerna 2027. 

Vad är en klimatstrategi?
Syftet med att ta fram en klimatstrategi är att utifrån företagets klimatpåverkande aktiviteter skapa en färdplan för hur företaget ska minska sin klimatpåverkan. Genom att formulera reduktionsmål och strategier skapas en tydlighet som företaget kan kommunicera både inom företaget och med kunder och samarbetspartners. 

En del av klimatstrategin kan vara att minska klimatpåverkan i byggprojekt. Genom att ta fram ett ramverk för hur klimatberäkningar ska utföras i alla projekt och vilka gränsvärden de ska förhålla sig till blir det lättare för er som företag att nå övergripande mål.

Vårt erbjudande

  • Genomföra klimatberäkning i tidigare skede – utförs på en tidig modell för att kunna identifiera klimatbesparande åtgärder.
  • Genomföra klimatdeklaration – utförs när byggnaden är klar med inköpta mängder som underlag.
  • Klimatstrategi i byggprojekt – våra konsulter anpassar strategin utifrån företagets önskemål och behov. Det kan exempelvis innefatta: 
     
  • Ta fram ramverk för hur klimatberäkningar ska utföras 
  • Ta fram gränsvärden för byggnadens klimatpåverkan och åtgärder för hur dessa gränsvärden ska nå
  • Aktivt delta i projektet för att följa upp och skapa engagemang kring klimatbesparande åtgärder

Kontaktperson