Kemiska produkter och material till bygg och anläggning

Behöver ni hjälp att riskbedöma kemiska produkter eller utvärdera miljöprestandan hos olika material? Idag ställs långtgående krav på kemiska produkter som ska användas inom bygg och anläggning. Våra erfarna konsulter kan bl.a. hjälpa er med faro- och riskbedömningar enligt Trafikverkets granskningskriterier eller registrera era produkter i BASTA.

Vad är Trafikverkets granskningskriterier?
Trafikverkets granskningskriterier är harmoniserade med REACH och BASTAs kriterier och används för att klassa produkter i någon av nedanstående grupper.

 • Grupp A: Tillåten – får användas utan särskilda villkor.
 • Grupp B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls.
 • Grupp C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls.
 • Grupp D: Förbjuden – får inte användas.

Beroende på hur farliga de ämnen som ingår är hamnar produkten i en av klasserna ovan. Desto mer hälso- och miljöproblematiska produkterna är, desto mer information behöver redovisas i granskningsunderlaget. För de mest problematiska produkterna kan en platsspecifik riskbedömning behövas. Instruktion om hur produkter ska bedömas finns beskrivet i:
Kemiska produkter - granskningskriterier och krav för Trafikverket (TDOK 2010:310)
Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga kemiska produkter (TDOK 2010:311)

Vad är BASTA och vad innebär deras kriterier?
BASTA står för för Byggsektorn Avveckling av Särskilt Farliga Ämnen. I BASTA-systemet finns olika kriterienivåer, beroende på innehållet i produkten.

 • BASTA – Högsta kraven på kemiskt innehåll, här begränsas både utfasnings- och risk-minskningsämnen.
 • BETA – Systemets baskrav på kemiskt innehåll, här begränsas endast utfasningsämnen.
 • DEKLARERAD – Denna nivå kan användas när det finns fullständig kunskap om produkternas kemiska innehåll men den varken klarar BASTA eller BETA.
 • BETA till BASTA – Denna nivå kan användas för kemiska produkter som klarar systemets BETA-nivå vid leverans men klarar BASTA-nivån efter att de har byggts in.
 • DEKLARERAD till BASTA – Denna nivå kan användas för kemiska produkter som klarar systemets DEKLARERAD-nivå vid leverans men klarar BASTA-nivån efter att de har byggts in.

BASTA-systemet kan användas av alla som vill göra miljö- och hälsomedvetna materialval och som vill hjälpa till att fasa ut ämnen med farliga egenskaper, t.ex. fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer och privatpersoner. BASTA-systemet är väldigt användbart att använda i en produktvalsanalys, då systemet gör det enkelt att jämföra produkters miljö- och hälsoegenskaper mot varandra. Genom att registrera sina produkter i BASTAs databas gör man det enkelt för potentiella kunder att hitta ens produkter.

Vårt erbjudande:

 • Vi hjälper er med Produktvalsanalys, Farobedömning och Riskanalys enligt Trafikverket kriterier.
 • Vi hjälper att bedöma och registrera era produkter i BASTAs databas eller andra byggvarudatabaser.
 • Vi hjälper er att välja produkt utifrån era krav på miljö- och hälsoegenskaper.

Kontakta oss så kan vi ta fram en plan om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov.

Kontaktperson