Inventering och riskbedömning av kemiska produkter

Har ni koll på de kemiska produkter som används i er verksamhet? Har ni en kemikalieförteckning? Det är inte bara viktigt ur ett hälso- och miljöperspektiv utan är också ett lagkrav. Våra konsulter hjälper er med att inventera och riskbedöma de kemiska produkter som hanteras i er verksamhet så att användningen sker på ett säkert sätt och att lagstiftning efterlevs.

Vem omfattas av lagen?

Om ni använder, importerar, tillverkar eller säljer kemikalier eller kemiska produkter omfattas ni av ett antal olika svenska lagar och föreskrifter samt ett antal europeiska direktiv och förordningar. Som arbetsgivare är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de risker och faror som finns i ens verksamhet och förebygga dessa så långt som möjligt och därmed minimera risken för tillbud.

Vad behöver du som företag göra?

Alla företag är enligt egenkontrollförordningen i Miljöbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som minimum skyldiga att inventera de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och upprätta en kemikalieförteckning. Inventeringen är också ett bra sätt att identifiera produkter som inte längre används i verksamheten och som i stället kan rensas bort.

Att ha ett aktivt miljöarbete är viktigt för att minska riskerna för såväl miljö som människors hälsa och är en betydelsefull del i ett företags hållbarhetsarbete. Er kemikalieförteckning kan användas i verksamhetens arbetsmiljöarbete för att identifiera om användning och förvaring är säker ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Kemikalieförteckningen kan också användas för att identifiera produkter som innehåller farliga ämnen och på sätt identifiera produkter som kan vara lämpliga att substitution till bättre alternativ.

Vårt erbjudande:

  • Vi inventerar och granskar de kemiska produkter ni använder i er verksamhet.
  • Vi faro- och riskbedömer de kemiska produkter ni använder i er verksamhet så att de förvaras och används på ett sätt som minimerar risken för användare och miljö.
  • Vi kontrollerar så att ni följer relevant lagstiftning för kemiska produkter.
  • Vi hjälper er att ta fram utfasningslistor för produkter med problematiskt innehåll t.ex. utifrån PRIO-listans Prioriterade Riskminskningsämnen och Utfasningsämnen.
  • Vi hjälper er att ta fram miljökrav att ställa på era leverantörer. Kravnivån kommer vi överens om tillsammans, så att den hamnar på en nivå som passar för er verksamhet.
  • Vi hjälper att kontrollera att era leverantörer lever upp till de krav ni ställer på dem idag.

Kontaktperson