Inventering av generella biotopskydd

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden genom den variation de skapar i ett annars homogent och rationaliserat jordbrukslandskap. Biotoperna utgörs t. ex. av stenmurar, stenrösen, alléer, öppna diken och små vattensamlingar. Dessa restbiotoper blir viktiga livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets ovanliga växt- och djurarter. Biotoperna är skyddade enligt miljöbalken och åtgärder som t. ex. att  kulvertera, ta bort stenar i stenmurar, fylla igen våtmarker och ta ned träd i alléer är förbjudna. I vissa fall kan dessa åtgärder ändå godkännas av länsstyrelsen genom dispens.

Vi inventerar generella biotopskydd i samband med naturvärdesinventeringar (NVI) och kan fokusera på generella biotopskydd inför bl.a. anläggning av vatten- och avloppsledningar. Vi tar även fram dispensansökningar och ger handfast vägledning kring kompenserande åtgärder.

Kontaktperson