Grönplaner, grönstruktur

En grönplan är ett centralt verktyg för att bevara och utveckla grönstrukturen och ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning i en kommun. Grönplanen kan både vara ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen och en handlingsplan som preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster. EnviroPlanning har med sin breda kompetens möjlighet att utforma en grönplan där aspekterna biologisk mångfald, landskapsanalys, ekosystemtjänstanalys, samhällsplanering går hand i hand. Vi medverkar gärna till att utforma grönskande städer där människor vill leva och bo i.

Kontaktperson