Förorenad mark utredningsfas

Vi stöder våra kunder med expertstöd i utredningsskeden där vi bland annat identifierar behov av:

  • arkivstudier, MIFO 1
  • översiktliga markundersökningar, MIFO 2
  • detaljerade markundersökningar
  • värdering av spridningsvägar för föroreningar
  • framtagning av förslag till saneringsåtgärder, saneringsprogram
  • framtagning av kontrollplaner före och efter sanering
  • kostnadsberäkningar för sanering
  • beräkning av platsspecifika riktvärden

Kontaktperson