Flora- och faunainventeringar

För att skydda den biologiska mångfalden är det viktigt att i första hand skydda de områden som har höga naturvärden. Hit räknas områden som hyser rödlistade arter eller arter som på annat sätt är skyddade enligt lag eller kräver särskild hänsyn. Att kunna identifiera ovanliga eller rödlistade arter är därför av avgörande betydelse för naturvård och samhällsplanering. I många fall krävs det ett tränat öga för att avgöra om ett område har höga naturvärden.

EnviroPlanning har stor erfarenhet av att hitta hotade och sällsynta arter och förstå deras livsbetingelser, såväl på land som i vatten. De artgrupper som vi framförallt inventerar är fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur, insekter, kärlväxter, lavar, mossor, musslor, kiselalger, bottenfauna, makrofyter och fiskar.

Kontaktperson