Ekosystemtjänstanalys

Ekosystemen har enorm betydelse för människans välbefinnande och överlevnad genom de nyttor – ekosystemtjänster – de tillhandahåller. Ekosystemtjänsterna bidrar exempelvis med rening av luft och vatten, reglering av vattenflöden, pollinering av grödor samt till rekreation och hälsa.

Myndigheter, kommuner, företag och organisationer har alla en viktig roll i planeringen och byggandet av hållbara samhällen. Genom att kartlägga, värdera och planera för ekosystemtjänster kan din organisation på ett pedagogiskt och holistiskt sätt synliggöra naturens värden. En ekosystemtjänstanalys utgör ett bra underlag för beslutsfattande och kan exempelvis tas fram som underlag till kommunala detalj- och översiktsplaner, miljöbedömningar eller företagsstrategier.

EnviroPlanning har expertkompetens inom ekosystemtjänster och har bland annat varit drivande i utvecklingen av det digitala utvärderingsverktyget VEsta, som kan användas för att analysera hur ekosystemtjänster påverkas i samband med förändringar av till exempel markanvändning, utsläpp, avlopp eller bullernivå.

Vi kan bland annat erbjuda er hjälp med:

  • Ekosystemtjänstanalys för en tätort eller hel kommun
  • Ekosystemtjänstanalys för ett projekt eller verksamhet
  • Naturbaserade lösningar för för klimatanpassning
  • Tematiska planer för utvalda ekosystemtjänster – exempelvis Pollineringsplan

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontaktperson