Ekologisk kompensation

Även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ofta negativa konsekvenser för naturmiljön. Ibland kan denna påverkan uppvägas genom kompensationsåtgärder. Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. Man kan ställa krav på kompensationsåtgärder med stöd av flera olika lagrum i miljöbalken. Beroende på vilken typ av prövning det rör sig om är förutsättningarna olika. Kompensationsåtgärder används ibland också i kommunal planering för att beskriva olika typer av åtgärder som syftar till att kompensera förluster av tätortsnära naturmiljöer och områden för rekreation när områden planläggs enligt Plan- och bygglagen.

EnviroPlanning har som mål att vägleda en verksamhetsutövare att så långt det är möjligt undvika skador på naturvärden genom att förorda alternativa lösningar eller skyddsåtgärder. Vi har erfarenhet av att utreda och genomföra kompensationsåtgärder som t ex upprätta naturvårdsavtal med markägare för skötsel av betesmark, bilda naturreservat, restaurera vattendrag, anlägga våtmarker och bygga övervintringsplatser för kräldjur och mindre däggdjur.

Kontaktperson