Biotopkarteringar

Biotopkartering av vattendrag är ett relativt enkelt sätt att få information om vattendragets fysiska egenskaper och processer som sker i och i anslutning till vattendraget. Under karteringen samlas data in om hur bottnen ser ut, trummor, vandringshinder samt omkringliggande strandmiljö. Att få en helhetsbild av vattendraget och på vilket sätt olika sträckor av vattendraget påverkar varandra kan vara mycket användbart för att kunna förstå hur ett vattendrag bör hanteras inom till exempel vattenförvaltning eller inom ett naturvårdsprojekt.

EnviroPlanning har genomfört ett stort antal biotopkarteringar i både norra och södra delen av Sverige och kan därför erbjuda biotopkartering som tjänst över stora delar av landet.