Biologisk mångfald

Minskningen av den biologisk mångfalden räknas till ett av de största miljöhoten för 2000-talet. Globalt utrotas flera arter varje dag och oftast är det vi människor som är orsaken till detta, till exempel på grund av ändrad markanvändning, klimatförändringar, habitatfragmentering, utsläpp från industrier och reningsverk, konkurrens av invasiva arter, stadsutbredning mm. Även i Sverige har många arter drivits till utrotning och ännu fler arter är hotade. EnviroPlanning har kompetensen att bedöma ett område med avseende på biologisk mångfald samt föreslå åtgärder för att minska påverkan och bevara, eller förbättra, statusen. Vi gör lika gärna enstaka inventeringar som större forskningsuppdrag.

Teknikansvarig