Åtgärdsplaner sjöar och vattendrag

Nästan alla sjöar och vattendrag är direkt eller indirekt påverkade av människan. Det kan handla om övergödning, försurning, rensning och förändring av morfologiska strukturer. Många av dessa vattenförekomster uppnår inte god ekologisk eller kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

För sjöar och vattendrag som inte når upp till god ekologisk eller kemisk status är det en god idé att forma en åtgärdsplan för att förbättra vattenförekomstens status och för att uppnå Sveriges miljömål. Många gånger handlar arbetet om att sträva efter att återskapa ett naturligt tillstånd som existerat innan den mänskliga påverkan.

Vi har stor erfarenhet av att både utforma åtgärdsplaner för sjöar och vattendrag samt att genomföra dem.