Akvatisk Biologi

Många växter och djur är beroende av vatten som är fritt från föroreningar och kan flöda fritt. Samtidigt finns många vatten som inte uppnår god ekologisk eller kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Vatten utsätts för påverkan från många håll, reningsverk, industrier och lantbruk är några exempel. Att vatten håller god kvalitet är viktigt inte bara för den biologiska mångfalden, utan även för människor eftersom vi nyttjar både matfisk och dricksvatten.

EnviroPlanning kan bidra till ny kunskap om tillståndet i våra vatten genom innovativa inventeringsmetoder, bedömningsgrunder och miljöuppföljning med god precision. Vi restaurerar gärna vattendrag så att fisken trivs där igen och bygger gärna nya som kompensationsåtgärd när intrång gjorts i naturen.

Teknikansvarig