Tim Hipkiss

tim.hipkiss@enviroplanning.se
0730-51 72 55

Tim Hipkiss är disputerad biolog med inriktning mot ekologisk zoologi, i synnerhet fåglar. Han utvärderar ekologiska risker inom projekt som påverkar naturvärden och biologisk mångfald. Tack vara hans vetenskapliga angreppssätt anlitas Tim ofta som oberoende expert i frågor kring rovfåglar.

Tim har lång erfarenhet av att arbeta som konsult inom förnybara energi och infrastrukturprojekt i Norden, inklusive att vara expertvittne i domstolsprocesser, expertrådgivare inom projekt och due diligence-uppdrag, samt att leda och genomföra inventering och övervakning av hotade arter. Tidigare jobbade Tim som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet där han undersökte hur kungsörnar påverkas av vindkraftsetablering.