Sofia Berg

sofia.berg@enviroplanning.se
0709-80 38 82
Teknikansvarig Biologisk Mångfald

Sofia Berg är disputerad inom teoretisk biologi med inriktning mot ekologi. I avhandlingen presenteras metoder för att identifiera olika arters bidrag samt påverkan på ekosystemet. Efter disputationen har Sofia tjänstgjort som forskningsassistent vid Sveriges lantbruksuniversitet där hon arbetat med miljöövervakning av odlingslandskapet. Sofia har stor fältvana av naturvärdesinventeringar och artinventeringar i terrestra naturmiljöer. Hon arbetar med biologisk mångfald i olika skeden inom infrastrukturprojekt och i detaljplaner, alltifrån åtgärdsvalsstudier till MKB, tillståndsansökningar och miljöuppföljningar. Sofia bedriver också forskning inom naturvård på landskapsnivå samt utvecklar digitala verktyg för utvärdering av påverkan på bland annat ekosystemtjänster i samband med exploatering eller åtgärder.

Sofia är stationerad i Skövde och har kunder över hela Sverige.