Simon Rasmussen

simon.rasmussen@enviroplanning.se
0730-58 05 88

Simon Rasmussen är utbildad geograf och har en masterexamen i hållbar urban utveckling. Han har i sina studier inriktat sig mot sociala aspekter i användandet av tätortsnära natur samt hur friluftsliv beaktas och kan utvecklas inom kommunal planering. Han har en tvärvetenskaplig bakgrund där han studerat både naturliga och samhälleliga processer på lokal, regional och global skala.

Simon har erfarenhet av samhällsplanering på Trafikverket och Länsstyrelsen där han arbetat med bevakning av kommunal bebyggelse- och markanvändningsplanering. Han har även arbetat som nationell samordnare av planeringsunderlag för statliga myndigheter samt inom olika regionala GIS-projekt som bland annat rör havsplanering, förorenad mark samt friluftsliv.

På EnviroPlanning arbetar Simon främst med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), landskapsekologisk planering och med lokaliseringsutredningar av faunapassager.