Malin Ysterfors

malin.ysterfors@enviroplanning.se
0730-49 65 54

Malin Ysterfors är biolog med inriktning mot naturvård och biologisk mångfald och har även en pedagogisk kompetens i form av lärarexamen. Hon har goda kunskaper om restaurering, skötsel och inventering av värdefulla ängs- och betesmarker samt Natura2000-naturtyper med tillhörande naturvårdsarter. Hon har flera års erfarenhet av fältinventering och handläggning från Länsstyrelsen samt är även behörig kvalitetssäkrare av spår av stora rovdjur.

Malin arbetar som naturvårdskonsult på EnviroPlanning med fokus på biologisk mångfald och hjälper kunder inom såväl statlig, kommunal som privat sektor. Uppdragen kan omfatta exempelvis naturvärdesinventeringar enligt SIS standard, fördjupade artinventeringar, ekologisk kompensation, skötselplaner för ängs- och betesmarker, viltanalyser, samt dispens- och tillståndsansökningar.