Karolina Nittérus

karolina.nitterus@enviroplanning.se
0702-05 39 55

Karolina Nittérus är disputerad inom naturvårdsbiologi och tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs Universitet.  Hon har mångårig erfarenhet av arbete med biologisk mångfald, hotade arter, skyddade områden, artskydd, Natura 2000, landskapsekologi, biologisk infrastruktur, skydds- och kompensationsåtgärder och miljökonsekvensutredningar på uppdrag av statlig, kommunal och privat sektor.

Som seniorkonsult har Karolina haft rollen som expertstöd eller processansvarig i större, komplexa infrastrukturprojekt och miljökonsekvensutredningar inom samhällsbyggnad. Hon har bl.a. varit processledare för framtagandet av Natura 2000-MKB med tillhörande kompensationsplan som är knuten till projekteringen av nytt dubbelspår på Malmbanan i Kiruna kommun, på uppdrag av Trafikverket. Karolina har tidigare arbetat som handläggare på flera länsstyrelser bl.a Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kalmar län och Värmlands län inom åtgärdsprogram för hotade arter, projekt vitryggig hackspett och Natura 2000 m.m.

På EnviroPlanning arbetar Karolina med olika naturvårdsuppdrag och MKB inom infrastruktur- och samhällsbyggnadsområdet och är stationerad på kontoret i Linköping.