Hanna Oskarsson

hanna.oskarsson@enviroplanning.se
0709 10 55 46

Hanna Oskarsson är disputerad biolog med inriktning mot marin ekotoxikologi. Hennes avhandling undersöker effekter av läkemedel på vattenlevande djur och växter. Efter disputationen har Hanna arbetat med projektkoordinering vid Kungl. Vetenskapsakademien och handläggning kring nationella forskningsanslag.

Hanna har ett brett kontaktnät och god kunskap om kemikaliers spridning och påverkan på miljön. Hon har även fältvana och stor erfarenhet av rapportskrivning, undervisning och samverkan mellan olika parter. Hannas främsta specialistkunskaper finns inom ekotoxikologi, ekologi och marinbiologi.