Anna Bergqvist

anna.bergqvist@enviroplanning.se
0722-43 81 14

Anna Bergqvist är utbildad miljövetare och har även en masterexamen i hållbar stadsutveckling från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) där hon specialiserat sig på ekosystemtjänster och delaktighetsprocesser. Anna är särskilt intresserad av hur biologisk mångfald kan integreras med sociala värden i samhällsplanering och arbetar gärna med ekosystemtjänster och grönstrukturplaner.

Anna har flera års erfarenhet av konsultarbete med biologisk mångfald, MKB, miljöutredningar, tillståndsansökningar och naturvärdesinventeringar (NVI). Hon har exempelvis arbetat med projekt inom väginfrastruktur, elkoncessioner, detaljplaner och miljöfarlig verksamhet. Senast kommer Anna från Länsstyrelsen där hon i rollen som miljöstrateg samordnat arbetet med de regionala miljömålen och stöttat kommuner i deras miljö- och hållbarhetsstrategiska arbete.