Amanda Gudmundson

amanda.gudmundson@enviroplanning.se
0722-43 70 52
Teknikansvarig Akvatisk biologi

Amanda Gudmundson är biolog med inriktning mot naturvård och akvatisk biologi. Hennes kunskaper är främst inom naturvård, ekologi, artkunskap och miljörätt. Amanda har god fältvana och har erfarenhet av att arbeta med miljöövervakning av olika slag såsom provfiske, vattenprovtagning, analys av vattenmossa och kiselalger samt inventering av flodpärlmussla och knölnate. Hon har även tidigare inventerat lekområden för asp (Aspius aspius) i biflöden till Göta älv, i samarbete med Länsstyrelsen.

På EnviroPlanning arbetar Amanda med miljöövervakning genom olika typer av recipientkontroller, provtagningar, tillståndsansökningar gällande miljöbalken samt som stöd i projekt med mikrobiologisk anknytning.