Västlänken Tillståndsansökan

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2015 - 2018

EnviroPlanning ansvarar för konsultuppdraget för Västlänkens tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken med samtidig prövning av villkor för Västlänkens miljöfarliga verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. Uppdraget innebär att projektleda uppdraget och ta fram underlag till ansökan, upprätta teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning med flera handlingar. EnviroPlanning är huvudkonsulter med underkonsulter som Bergab, Ecoglite, Golder Associates, Acanthus arkitektur & kulturvård och Arkeologerna med flera.

Miljöfrågor där EnviroPlanning är tekniskt ansvariga är naturmiljöaspekter avseende vattendrag som Säveån med Natura2000 skydd, Gullbergsån, Mölndalsån och övriga kanaler i projektet.

Västlänken är en pendeltågstunnel under Göteborg med tre nya stationer. Läs mer på Trafikverkets hemsida

Dela