Varbergstunneln biologisk mångfald

Varbergstunneln – miljöövervakning med skarpa miljökrav

Trafikverket har anlitat EnviroPlanning för att genomföra miljöövervakningen under arbetet med den så kallade Varbergstunneln, en utbyggnad av Västkustbanan med dubbelspår samt tunnel under Varberg. 

Det är Patrik Lindberg, EnviroPlannings expert på vattenfrågor och ytvatten, som är operativ miljöspecialist och samordnare för naturfrågor i projektet. Projektområdet ligger i anslutning till Getteröns naturreservat och tillika natura 2000-område samt i nära anslutning till vattendrag och groddjursmiljöer, vilket medför skarpa miljökrav. En utmaning i projektet blir att på andra platser i närområdet återskapa den fina och sällsynta floran från den ianspråktagna bangårdsmiljön. Andra utmaningar blir att kompensera för groddjurs- och fågelmiljöer som försvinner. Utifrån Trafikverkets egenkontroll samt krav från tillsynsmyndigheten är därför ett övervakningsprogram för den närliggande naturmiljön och artspecifika åtgärder framtaget.

Inför byggskedet har ett flertal naturinventeringar genomförts. Det gäller bland annat groddjur och fåglar, som fortsättningsvis kommer att följas upp årligen för att upptäckter av eventuell förändring av bestånden och påverkan från byggverksamheten ska kunna göras. En naturvärdesinventering har även genomförts där den sällsynta och skyddsvärda floran på bangården noterades. Till sin hjälp i detta omfattande arbete har Patrik EnviroPlannings övriga experter; Anna Dahlén, expert på fåglar, följer upp häckande, rastande samt övervintrande fåglar samt bistår i arbetet med kompenserande åtgärder för fåglar. Sofia Berg, disputerad biolog och artexpert, följer upp groddjur och fridlysta växter samt samordnar och genomför arbetet med kompensationsåtgärder avseende groddjur och fridlysta växter.

Kontraktet löper under byggskedet.

Mer information om projektet finns hos Trafikverket.

 

Dela