Upprättande av bekämpningsplan för jätteloka i Västerås Stad

Uppdragsgivare: 
Västerås Stad
Tidsperiod: 
2016

Fältinventering och kartläggning av förekomster av jätteloka inom Västerås kommun. Upprättande av bekämpningsplan för arten. Planen behandlar även hur man bör arbeta med bekämpning i de fall andra invasiva arter förekommer på växtlokalerna. I planen presenteras dessutom ett förslag på prioritering av bekämpning vilken är framtagen genom analyser i GIS där modellparameterar utgörs av frekvens av individer av jätteloka, omgivande miljö, bostadsområden och utevistelseplatser samt spridningsvägar för arten.

Dela