Tim vill bygga örnvänliga vindparker

Tim Hipkiss är nyanställd som uppdragsledare på EnviroPlanning. Han är disputerad ekolog och arbetar också deltid på SLU som forskare med kungsörnar och vindkraft som specialitet. Han undersöker hur kungsörnar i norra Sverige påverkas av vindkraft. Kungsörnar riskerar att flyga in i rotorbladen eller skrämmas iväg från områden som tidigare var orörda. Tim undersöker hur stora ytor och vilka biotoper kungsörnar behöver. Genom att sätta gps-sändare på kungsörnar för att se var de flyger kan områden olämpliga för vindkraft identifieras. Kungsörn är en hotad art som exploatörer måste man ta hänsyn till enligt EUs fågeldirektiv.

Speciellt för kungsörnar i norra Skandinavien är att de lever i skog och där finns inte många studier gjorda. Syftet är att ta fram kunskap så att underlag till miljökonsekvensbeskrivningar för vindkraftverk blir bättre. Tim hoppas kunna bidra med kunskap till vindkraftsbolag så att vindkraft i framtiden kan byggas ut utan att kungsörnar och andra naturvärden påverkas negativt.

Bild: Jeff Kidd

Dela