Stor andel påverkade våtmarker i Härryda

En ny rapport identifierar påverkan hos en stor andel av våtmarkerna i Härryda kommun.

EnviroPlanning har under hösten 2021 genomfört en kartläggning av påverkade våtmarker i Härryda kommun, där hela 903 våtmarker med bedömd påverkan (exempelvis från diken, torvtäkt och körskador) kunde identifieras. Den totala ytan av dessa uppgår till 41,5 km2, vilket är ca 14% av hela kommunen!

Behovet av restaureringsåtgärder är påtagligt, särskilt då våtmarkerna spelar en viktig roll i att dämpa höga vattenflöden i Mölndalsån. Vårt resultat kan användas till att prioritera och planera framtida restaureringar.

Fördjupade analyser genomfördes även för 37 våtmarker som ansågs särskilt intressanta för restaureringsåtgärder. 

Läs mer om projektet i den bifogade rapporten!

Projektet genomfördes av Hannes Byström och Vilhelm Moran.

Projektet initierades av Naturskyddsföreningen i Härryda och av Härryda kommun, med finansiering från statliga LONA-bidraget och av Härryda kommun.

Dela