Regeringsbeslut om farligt gods i tunnlar

Regeringen har i december beslutat om ändring i trafikförordningen och vägmärkesförordningen, som innebär en kategorisering av tunnlar likvärdig med den i övriga Europa. Beslutet innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar blir slutgiltigt genomfört. Direktivet rör bl a trafikregler vid transport av farligt gods i tunnlar. Det har redan tidigare varit förbjudet att transportera farligt gods i de tunnlar som avses (bl a Tingstadstunneln, Lundbytunneln och Götatunneln) men nu ska speciella skyltar tas fram som gör det tydligare för trafikanterna. Bestämmelserna trädde i kraft 1 januari 2012. 

Länk, Regeringskansliet

Länk, Trafikverket

Dela