Naturvärdesinventering inför detaljplan Tokarpsberg, Borås

Uppdragsgivare: 
Borås Stad
Tidsperiod: 
2016

Fältinventering och naturvärdesbedömning enligt SIS-svensk standard på fältnivå. Översiktlig inventering av djurs- och människors rörelsemönster på berget och analys av områdets vikt och samband med övrig grön infrastruktur. Åtgärdsförslag för att skydda, bevara och utveckla områdets värden.

Dela