MKB detaljplan Kvarnkullen, Kungälvs kommun

Uppdragsgivare: 
Kungälvs kommun
Tidsperiod: 
2014

Ny detaljplan för område i Kungälvs centralort som skall pröva möjligheterna att komplettera befintlig miljö vid Kvarnkullen med bostäder. Området betecknas idag som parkmark och MKB ska belysa natur, kultur, rekreation, buller, luftföroreningar, dagvatten, ljusstörningar, risker farligt gods och förändring av stadsbilden.

Dela