Miljöbyggledning, Väg E45 Älvängen-Stallbacka, delen Torpa-Stenröset

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2010-2012

Beställarstöd Miljöspecialist. Miljösamordning av miljöåtgärder i bygghandling och byggskede. Miljöbyggledare i byggskedet. Kontroll av påverkan från anläggningsprojektet på värdefulla natur- och kulturmiljövärden, miljöronder med entreprenör med kontroll av dagbok, kemikalieanvändning mm. Miljöinformation för entreprenörer. Provtagning och analys av känsliga vattendrag med fältutrustning, kontroll av påverkan från dagvatten från öppna schakter och gjutning av betongkonstruktioner. Uppdragets anläggningskostnad ca 260 miljoner.

Dela