Metaller i mossa

Naturvårdsverket följer förändringarna av nedfallet av metaller över Sverige och har vart 5:e år sedan 1975 utfört mätningar av metaller i mossa. Resultatet av undersökningen för 2010 har nu under hösten blivit klart.

Mossor tar nästan uteslutande upp metaller från luften och kan därför visa på nedfallet över landet. Flera andra länder i Europa gör liknande studier och man följer en standardiserad metod för att kunna jämföra resultaten mellan länderna. Studien visar att halterna av alla undersökta metaller har minskat stadigt under de senaste 35 åren. Sedan 1990 har dock minskningen inte varit lika uttalad, utan det är endast mängderna bly och kadmium som gått ner. Man föreslår också att mossundersökningarna framöver även ska inkludera de sällsynta jordartsmetaller (t ex cerium, lantan, europium och terbium) som används i bl a batterier, solceller och lågenergilampor då dessa sannolikt kan komma att bli ett växande problem. 

Länk till Naturvårdsverket

Dela