Inventering av invasiva arter

Inventering av invasiva arter

Invasiva arter utgör ett starkt hot mot vår biologiska mångfald. För att kunna bekämpa dem krävs ett bra underlag som visar var arterna finns och i vilken omfattning. En kommun som fått hjälp av oss med utförligt underlag är Mölndals Stad. Under 2020 genomförde EnviroPlanning en omfattande inventering av de invasiva arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide, jätteslide och sjögull i kommunen. Bestånden märktes sedan ut på kartskikt som går att integrera i kommunens egna databaser. Läs mer om hur det gick i den nyligen publicerade rapporten på kommunens hemsida.

Underlaget kommer att användas för framtagande av en handlingsplan för bekämpning av invasiva arter på kommunens mark.

Inventering och kartläggning var ett LONA-projekt och delfinansierades av Länsstyrelsen. Det finns möjlighet att söka nya LONA-medel fram till 1 december 2021. EnviroPlanning bistår gärna med både ansökan och utförande – allt anpassat för just er kommun.

Läs mer om LONA-medel hos Naturvårdsverket.

Vill du veta mer, kontakta Sofia Berg.
 

Dela