vatten i centrala Trollhättan

Fisk- och musselfauna i centrala Trollhättan

Uppdragsgivare: 
Rådhuset Arkitekter AB
Tidsperiod: 
2019

I Trollhättan planerar kommunen för en ny bro, Stridsbergsbron, som ska gå över Göta Älv i centrala Trollhättan. EnviroPlanning har bidragit med underlag till den MKB som upprättas i samband med kommunens tillståndsansökan för byggnation av bron.

EnviroPlanning utförde elfiske med båt i arbetsområdet för att undersöka vilka arter som finns samt få en uppfattning om antalet individer av varje art. Vid undersökningen hittades arter såsom abborre, mört, gädda, löja, elritsa och några individer av den fredade ålen. Genom en inventering av stormusslor undersöktes även om området hyser några musselbestånd. Med resultatet från undersökningarna som grund bedömdes påverkan, effekter och konsekvenser som byggnationen kan komma att ha på områdets fisk- och musselfauna.

Undersökningarna har bidragit till en större möjlighet att bedöma projektets påverkan på områdets fisk- och musselfauna och Trollhättans Stad kan nu gå vidare med detta underlag i sin tillståndsprocess!

För mer information kontakta Johan Andersson.

Dela