Åtgärdsvalstudie, Väg 25 Växjö – länsgränsen

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2015-2016

Analyser av viltstråk, viltolyckor, samt förslag till viltanpassningar av befintliga konstruktioner och utredning av lokaliseringar av nya faunapassager för att minska barriärpåverkan på vilt och reducera antalet viltolyckor på väg 25 mellan Växjö och länsgränsen. Analyser omfattar fältstudier samt fjärranalys med GIS av HotSpots och relativa tätheter av viltolyckor.

Dela