Åtgärdsvalsstudie för faunapassager för E6 över Hallandsåsen

Uppdragsgivare: 
Trafikverket
Tidsperiod: 
2017

Framtagande av fördjupad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för faunapassager för E6 vid Hallandsåsen. Målet med projektet är att minska vägens barriäreffekt på faunan, främst större klövvilt, samtidigt som trafiksäkerheten främjas genom mindre risk för viltolyckor. Till grund för åtgärdsförslagen ligger en analys av befintliga konstruktioners funktion för faunan. Denna analys utgår från data från viltkameraövervakning av fem befintliga vägportar.

Dela